นางสาววิจิตตรา คำรังสี
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
   
   
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
   
         
       
    นางสาวคนึงนิจ ใจไหว    
    เจ้าพนักงานธุรการชำน่าญงาน    
         
   
นายพิทักษ์ เชื้อสะอาด   นายธนกร สัตตโภควินท์   นายวิเชียร  สองสีใส
ผู้ช่วยพนักงานติดตามรถขยะ   ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ผู้ช่วยพนักงานติดตามรถขยะ
         
   
นายศรีทน  หอมนาน   นายสมหมาย  เชื้อสะอาด   นายจันทร์  ดอนแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
         
   
นายนุริต ยิ้มสาย   นายประสิทธิ์ กิติยะ   นายนพรัตน์ สารต๊ะวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ   พนักงานจ้างเหมาบริการ
         
       
    นายธานี  ศรีจันทร์    
    พนักงานจ้างเหมาบริการ    

 

ไม่พบฟีด