สิบเอกนรวิชญ์  สมฤทธิ์    
    หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    
         
   
นางพิมพ์วลัญช์  หายทุกข์   นางสาวสิริขวัญ  หนุนพลกรัง   นางสาวฐิติภรณ์  หอมนาน
(นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ)   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   นิติกร ปฏิบัติการ
         
   
นางสุธิดา รักศักดิ์ศรี   นางสาวภาวินี  ใจหนัก   นายคนึง  บัวเงิน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ   นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
         
   
นายณรงฤทธิ์  ปวงคำ   นายบรรเจิด  คันชิง   นายรัชพล  เติมประโคน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน   นักการภารโรง   พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
         
   
นายศราวุฒิ  หัวนา   นายสุพัฒ  พรมเสน   นายอภิชาติ  หอมนาน
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง   ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
         
       
    นางประไพร  ใจมา    
    คนงานทั่วไป    

 

ไม่พบฟีด